Homepage  Členství

Členství

Členem se může stát fyzická osoba, která splňuje níže stanovené podmínky pro přijetí.

Proč se stát členem?

Spolek Karel IV. sdružuje osoby, které ctí odkaz našich předků a snaží se žít v souladu se svou historickou a kulturní tradicí. Cílem spolku je tedy přispívat k tomu, aby se opět rozšířila odpovědná hrdost na vlastní národ a stát a jejich místo v Evropě. Nositeli těchto idejí jsou naši členové. Členství tak nelze brát jako pouhou formalitu, ale jako aktivní vyjádření svého kladného postoje k odkazu předků. Spolek se v žádném případě neorientuje výhradně na historiky, ale je zjevné, že členství bez základní znalosti dějin a nebo s lhostejným postojem ke kořenům naší kultury by postrádalo smyslu.

Členství ve své konkrétní podobě znamená, že se členové aktivně či pasivně podílejí na chodu našeho spolku. Například se tak účastní akcí pořádaných spolkem, jako jsou přednášky, výstavy, divadelní vystoupení, mše svaté a podobně. Účast může být jak aktivní (pomoc s instalací výstavy, prezentace přednášky, ...) tak pasivní (účast). Důležité také je, aby členové s naší činností seznamovali širší veřejnost.

Členové také mají možnost, po konzultaci s šéfredaktorkou, publikovat své příspěvky v našem periodiku Dědictví Koruny české. Tuto možnost mohou ocenit například začínající historici, kteří tak mohou vykazovat svou publikační činnost. Jelikož je však náš spolek neziskovou organizací, probíhá publikace bez nároku na honorář.

Podmínky členství

Členem se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku osmnácti let a která se ideologicky nestaví proti evropské kulturní tradici. Za překážku vylučující členství je zejména považována podpora ideologií a stran nepřátelských církvi a evropské kultuře, dále podpora radikálních a Evropě nepřátelských uskupení, jako je v současné době Islámský stát a.j. Věříme však, že se každý může ze svých chyb poučit, a tak se náš spolek hermeticky neuzavírá lidem, kteří se jich v minulosti z jakýchkoliv důvodů dopustili. Tím, že uchazeč předloží svou žádost o členství, se však automaticky distancuje od jakékoliv spolupráce či podpory komunistických a národně socialistických stran a ideologií, jakož i od těch náboženských přesvědčení, které jsou nepřátelská vůči evropské kultuře. Členství samotné však není podmíněno určitým náboženským vyznáním, dosaženým vzděláním, národností, státním občanstvím, pohlavím, ani příslušností k politickým či jiným subjektům, pokud se nejedná o ideologie popsané výše.

Jak se stát členem?

Je to zcela jednoduché. Kontaktujte nás na adrese info@kareliv.org a my vám sdělíme další podrobnosti.

Členský poplatek

Člen platí roční poplatek ve výši minimálně 200 Kč. Poplatky slouží na provoz spolku a na pokrytí nákladů za akce, které spolek pořádá.

Práva člena

Člen má právo:

  • účastnit se zdarma všech aktivit spolku (přednášek, výstav, ...)
  • být na žádost seznámen s veškerými činnostmi spolku
  • vyjadřovat se k činnostem spolku
  • aktivně i pasivně se účastnit voleb do vedení spolku

Zánik členství

Členství zaniká písemnou žádostí člena a nebo se změnou jeho ideologických postojů tak, že odporují podmínkám členství.

Čestné členství

Je navrhováno spolkem osobnostem, které se výrazně zasloužily o činnost spolku a nebo o studium a šíření evropských dějin, tradice a kultury. Čestné členství vyžaduje aktivní souhlas od navržené osoby a seznam čestných členů je zveřejněn na těchto stránkách. Čestné členství je bráno jako poděkování spolku významným osobnostem za jejich činnost, která je ve shodě s cíli spolku. Ve všech ostatních ohledech se čestné členství od řadového nijak neliší.


Homepage | Kontakty